Trang chủ /

VỀ CHÚNG TÔI

Giới thiệu

Chúng tôi là ABM Travel….

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Trở thành thương hiệu du lịch quốc gia. (Striving to be the national tourism brand)

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Xây dựng hệ sinh thái du lịch bền vững trên toàn quốc. (Building a nationwide, sustainable tourism ecosystem).

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Thích ứng – Sáng tạo – Phát triển bền vững (Adaptive  – Creative – Sustainable Development)
 • Doanh nghiệp luôn thích ứng nhanh mọi hoàn cảnh, thích nghi mọi thay đổi và không ngừng sáng tạọ để luôn phát triển bền vững.

NHỮNG CHUẨN MỰC KINH DOANH

CHUẨN MỰC VỀ CHÍNH TRỰC - CHÂN THÀNH

 • Với Khách hàng ( with customers): cung cấp dịch vụ tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất.
 • Với Cổ đông (with Shareholders): Mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông (Bringing the best benefits for our shareholders).
 • Với Nhân viên ( with our Staffs ):
  Tạo môi trường làm việc tốt nhất ( Creating the best working  enviroment)
  + Tạo thu nhập ổn định ( Creating stable income and benefits )
  + Tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp. ( Creating chances for career developing )
 • Với đối tác (With our bussiness partners): tin cậy, đúng cam kết. (building trust and commitment ) Tạo môi trường làm việc tốt nhất ( Creating the best working  enviroment) Tạo thu nhập ổn định ( Creating stable income and benefits ) Tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp. (Creating chances for career developing)

CHUẨN MỰC VỀ ĐẠO ĐỨC

 • Với Khách hàng ( with customers): cung cấp dịch vụ tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất.
 • Với Cổ đông (with Shareholders): Mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông (Bringing the best benefits for our shareholders).
 • Với Nhân viên ( with our Staffs ):
  Tạo môi trường làm việc tốt nhất ( Creating the best working  enviroment)
  + Tạo thu nhập ổn định ( Creating stable income and benefits )
  + Tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp. ( Creating chances for career developing )
 • Với đối tác (With our bussiness partners): tin cậy, đúng cam kết. (building trust and commitment ) Tạo môi trường làm việc tốt nhất ( Creating the best working  enviroment) Tạo thu nhập ổn định ( Creating stable income and benefits ) Tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp. (Creating chances for career developing)

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO

– Kỷ luật và nghiêm túc trong mọi hoạt động.
– Làm gương.
– Hướng đến sự xây dựng con người hơn là trừng phạt.
– Xây dựng đội ngũ làm việc với hiệu suất cao và tự giác.
– Tích cực.
– Khuyến khích sự sáng tạo trong khuôn khổ an toàn.

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN

– Trách nhiệm: Nhân viên phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc thực hiện được giao.
– Xây dựng, giữ gìn và bảo vệ uy tín, hình ảnh, thương hiệu của công ty trong giao tiếp với khách hàng, nhà đầu tư.
– Chủ động phối hợp làm việc, hỗ trợ và chia sẻ lẫn nhau trong công việc.
– Kỷ luật, chấp hành nghiêm túc các quy định, chính sách công ty, đạo đức nghề nghiệp.

Để biết thêm thông tin về New Century, Quý khách có thể tìm hiểu Company Profile của chúng tôi tại đây hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@abmtravel.vn

Copy link